❤️𝗦𝗮 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹 𝗻𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀, 📢𝗺𝗮𝘆 𝗺𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗼 𝗸𝗮𝗺𝗶!

❤️𝗦𝗮 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹 𝗻𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀, 📢𝗺𝗮𝘆 𝗺𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗼 𝗸𝗮𝗺𝗶!   👉𝗠𝘂𝗹𝗮 𝗛𝘂𝗻𝘆𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮 maaari ninyong 𝘁𝘂𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻 𝗼 𝘁𝘂𝗯𝘂𝗮𝗻 ang inyong mga 𝘀𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮 hanggang sa 𝗵𝗶𝗴𝗶𝘁 𝗻𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗮𝗼𝗻 mula 𝘀𝗮 𝗮𝗿𝗮𝘄 𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗴𝗸𝗮𝘀𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮 𝗻𝗶𝗻𝘆𝗼 𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗮𝗹𝗮𝗵𝗮𝘀 (𝗣𝗮𝘄𝗻 𝗗𝗮𝘁𝗲)!   ☎️𝗧𝘂𝗺𝗮𝘄𝗮𝗴 𝗽𝗼 𝘀𝗮 𝟬𝟵𝟬𝟴𝟴𝟵𝟭𝟰𝟳𝟲𝟴 𝗼 𝟬𝟵𝟮𝟬𝟮𝟰𝟮𝟴𝟯𝟱𝟲 para malaman ang mga p̳a̳n̳u̳n̳t̳u̳n̳a̳n̳ ̳u̳k̳o̳l̳ ̳d̳i̳t̳o̳ ̳a̳t̳ […]

Announcement: Alabang Branch (Alabang Viaduct) closed

📢Announcement 📢 𝗠𝗕 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗿𝗿𝗲 𝗣𝗮𝘄𝗻𝘀𝗵𝗼𝗽 – 𝗔𝗹𝗮𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 located at 1404 National Road, Alabang Viaduct, Alabang, Muntinlupa (fronting Star Mall )i̳s̳ ̳n̳o̳ ̳l̳o̳n̳g̳e̳r̳ ̳o̳p̳e̳n̳ ̳e̳f̳f̳e̳c̳t̳i̳v̳e̳ ̳M̳a̳r̳c̳h̳ ̳3̳0̳,̳ ̳2̳0̳2̳2̳.̳ ̳ ☝️𝗔𝗹𝗹 𝗽𝗮𝘄𝗻 𝗶𝘁𝗲𝗺𝘀 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝗿𝗲𝗱 𝘁𝗼: MB Aguirre Pawnshop – Pilar Branch L9 B2 Pilar Road, Almanza Uno, Las Pinas City 1750 ☝️𝗢𝘂𝗿 𝗠𝗮𝗶𝗻 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 […]